Wesprzyj leczenie zwierząt 86 2030 0045 1110 0000 0331 0040
Przekaż swój 1% na leczenie cierpiących zwierząt KRS 0000406362
Rada Naukowa

W trosce o rzetelność naszych działań zaprosiliśmy do współpracy polskich specjalistów ze świata nauki. Powołana Rada Naukowa, składająca się z wybitnych autorytetów w swoich dziedzinach, w profesjonalny sposób nadzoruje oraz wspiera swoją fachową wiedzą i doświadczeniem prowadzone przez nas akcje edukacyjne i społeczne. Rada jako organ doradczy czuwa również merytorycznie nad realizowanymi projektami badawczymi i naukowymi. Jej członkowie biorą czynny udział w badaniach klinicznych i obserwacyjnych, opiniują badania konsumencie oraz przegotowują bądź autoryzują publikacje i raporty Fundacji.

Prof. dr hab. Andrzej Marian Wernicki

Prof. dr hab. Andrzej Marian Wernicki

Urodzony 15 sierpnia 1951r., w Lublinie. 27 marca 1976 r., ukończył Wydział Weterynaryjny, Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie uzyskując dyplom lekarza weterynarii z wynikiem dobrym. Pracę w Instytucie Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych rozpoczął od 1 grudnia 1975 roku jako student, na etacie inżynieryjno-technicznym a od 1 maja 1976 r., na stanowisku asystenta stażysty. Na podstawie przedłożonej dysertacji doktorskiej pt „Poziom immunoglobulin w surowicy, siarze i mleku występowanie kolibakteriozy” – 27 stycznia 1983 roku otrzymał stopień doktora nauk weterynaryjnych oraz awans na stanowisko adiunkta. Na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. „Immunoprofilaktyka zakażeń przewodu pokarmowego cieląt z wykorzystaniem antygenu K99 E. coli jako stymulatora homologicznych i ksenogenicznych przeciwciał swoistych”, uzyskał w dniu 30 czerwca 1994 roku, stopień doktora habilitowanego w zakresie epizootiologii. Stanowisko profesora nadzwyczajnego AR w Lublinie uzyskał 1 października 1997 r. Tytuł naukowy profesora otrzymał w dniu 17 listopada 2003r. Od 1 października 2007 r., pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego. W roku 1997 uzyskał tytuł specjalisty z zakresu Prewencji weterynaryjnej i higieny pasz oraz Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej. Od 2008 roku pełni funkcję krajowego kierownika specjalizacji Prewencja Weterynaryjna i Higiena Pasz. 

Od 1 września 1996 do 30 sierpnia 2002 r. (dwie kadencje) – był prodziekanem ds. Studenckich i dydaktyki, a od 1 września 2002 do 30 sierpnia 2008 r., (dwie kadencje) - Dziekanem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Od 1 lutego 1995 r., do chwili obecnej kieruje Zakładem Prewencji Weterynaryjnej, (obecnie Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków). Od 1 października 2010 r., pełni funkcję Dyrektora Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Wydz. Med. Wet. UP w Lublinie. 

W latach 1996 – 2000 r. uczestniczył w pracach Sekcji Weterynaryjnej Komitetu Badań Naukowych, Zespołu Nauk Rolniczych i Leśnych (P06), w czasie trwania 7 konkursów projektów badawczych. Członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ekspert w projekcie systemowym pn. „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji” współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, „Regionalne Kadry Gospodarki” Programu Kapitał Ludzki. 

Odpowiedzialny za realizację przedmiotów: Prewencja weterynaryjna oraz Immunologia na Wydziale Med. Wet. oraz Immunologia i Biotechnologia w diagnostyce i leczeniu zwierząt na Wydz. Nauk o Żywności i Biotechnologii. Autor lub współautor ponad 150 publikacji eksperymentalnych, przeglądów piśmiennictwa, komunikatów na zjazdy i kongresy naukowe oraz ekspertyz klinicznych i sądowych. 

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych; Lubelskiego Towarzystwa Naukowego; Pol. Stow. Bujatrycznego, Lubelskiej Izby Lek-Wet.; Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, na kadencję 2003-2006 oraz 2011 – 2014 r. Promotor 7 zakończonych oraz 2 w końcowym etapie realizacji prac doktorskich, 12 prac magisterskich oraz 15 inżynierskich. Recenzent 8 prac doktorskich 5 prac habilitacyjnych oraz wniosku na profesora zwyczajnego, kilkunastu prac licencjackich i magisterskich. Współautor podręcznika Profilaktyka ogólna w wielkostadnym chowie zwierząt, PWRiL 1984, oraz Immunologia porównawcza i rozwojowa zwierząt, PWN, 2000).
Członek Rady Programowej czasopisma: Polish Journal of Veterinary Sciences oraz Journal of Veterinary Science & Animal Husbandry. Recenzent kilkudziesięciu krajowych projektów badawczych oraz publikacji. Członek Komisji Oceniającej Uczelni UP w Lublinie na kadencję (2008-2012r.)

Przedstawiciel wydziału do Senatu UP w Lublinie. Przewodniczący senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów (2012 - 2016r.). Członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych w kadencji 2008 - 2012 r.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000 r.), Odznaką Honorową AR w Lublinie oraz odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. Nagrodzony przez JM Rektora za osiągnięcia naukowe – w roku 2004, 2009, 2013, działalność naukową i dydaktyczną – w roku 1978, 1979, 1981, 1983, 1986, dydaktyczną i organizacyjną – 1989, 1998 oraz organizacyjną w roku 2004, 2005, 2006, 2007 2008

Więcej
dr hab., prof. nadzw. Damian Józefiak

dr hab., prof. nadzw. Damian Józefiak

Dyscyplina naukowa: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo; Mikrobiologia przewodu pokarmowego; Odżywianie organizmów zwierzęcych; Doradztwo zootechniczne; Technologia produkcji mieszanek paszowych; Kynologia; Żywienie psów. 
Kierownik Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się: wpływ czynników żywieniowych na mikroflorę układu pokarmowego zwierząt nieprzeżuwających; modele infekcyjne; technologia produkcji mieszanek paszowych; technologia produkcji pasz z wykorzystaniem procesów HTST oraz żywienie zwierząt ulubionych i egzotycznych. Posiada znajomość metod badawczych takich jak: tradycyjne metody mikrobiologiczne; metody molekularne (PCR, Real-Time PCR, Fluorescencyjna Hybrydyzacja In Situ); chromatografia gazowa (GC) oraz modele infekcyjne.

Więcej
dr hab. n. med., Prof. nadzw. Janusz Kocki

dr hab. n. med., Prof. nadzw. Janusz Kocki

Dyscyplina naukowa: genetyka kliniczna, pediatria.
Kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie genetyki klinicznej. Należy do Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Państwowej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: „Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego’’. Angażuje się w działalność społeczną, jako współorganizator corocznego integracyjnego balu karnawałowego dla dzieci niepełnosprawnych ,,Bal na… 47 chromosomów’’. Jest członkiem komitetu organizacyjnego konferencji ,,Człowiek i Autyzm. Autyzm i Polska’’ oraz uczestnikiem i prelegentem wielu kongresów i konwencji m.in. ,,Autyzm w ujęciu personalistycznym - ku dorosłości dzieci z autyzmem" czy ,,Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyny Personalizowanej’’. Należy również do komitetu naukowego Światowego Dnia Autyzmu.

Więcej
dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka

dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka

Dyscypilna naukowa: parazytologia, genetyka, lek roślinny.
P.o. kierownika Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego; obecnie prowadzi badanianad regulacją zmian w poziomach; ekspresji genów związanych z apoptozą, zjawiskiem oporności wielolekowej i chorobą Alzheimera. Wice-prezes Lubelskiego Towarzystwa Wspierania Nauk Farmaceutycznych, Członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, przewodnicząca Sekcji Nauk Farmaceutycznych PAN Oddział w Lublinie, Recenzentka wielu publikacji naukowych; Członek Komitetu Naukowego i Organizacyjnego min. międzynarodowej cyklicznej konferencji „Plant the source of research material”, Lubelskiego Sympozjum Doktorantów Nauk Farmaceutycznych wraz z otwartym Seminarium Nauk o Życiu, Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Przyrodników ,,Rolnictwo, Żywność, Zdrowie’’, Członek Komitetu Naukowego IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Wyzwania pediatrii XXI wieku. Widzę, słyszę, czuję… ale nie zawsze’’; Członek Komitetu Naukowego i Organizacyjnego cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo Szkoleniowej „Medycyna Personalizowa”; Członek Prezydium Komitetu Organizacyjnego 57 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego i wielu innych.

Więcej
Wesprzyj leczenie zwierząt